§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.browarbaltow.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów oraz usług znajdujących się w ofercie DLF Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie  (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących piw oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień. 
 2. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Bałtowie, pod adresem 27-423 Bałtów 170a, telefon: 518 692 074 e-mail: sklep@browarbaltow.pl
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady korzystania z Witryny;
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
  3. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
  4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
  5. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.
 6. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  1. posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet,
  3. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 7. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 8. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
 9. Umieszczanie na Witrynie ocen i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto na Witrynie.
 10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny.
 11. Warunkiem korzystania z Witryny jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 12. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny browarbaltow.pl,
  3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).
 13. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
  2. dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.13. Regulaminu.
 14. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

§2. Definicje

 1. Sprzedawca – DLF Invest Sp. z o.o. (NIP 6612366557, KRS 0000398341) z siedzibą w Bałtowie, Bałtów 7
 2. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem browarbaltow.pl
 3. Sklep – punkt sprzedaży położony w punkt sprzedaży położony w Bałtowie, pod adresem 27-423 Bałtów 170a, telefon: 518 692 074; e-mail: sklep@browarbaltow.pl
 4. Towary – towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 5. Klient – każdy klient nabywający Towary;
 6. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;
 8. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;
 10. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;
 11. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3. Warunki dokonywania zamówień

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Bałtowie, Bałtów 170a (Sklep).
 3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W razie wątpliwości odnośnie pełnoletności Klienta Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia Roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega, że w okresach wzmożonych zakupów lub akcji promocyjnych związanych np. z okresem przedświątecznym, może ulec wydłużeniu czas, w którym Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia, jak też czas na kompletowanie Zamówienia do odbioru. O takim wydłużonym czasie Sprzedawca poinformuje Klienta na etapie wypełniania formularza zamówienia, jeżeli pomimo takiej informacji Klient złoży zamówienie, to oznacza to, że zaakceptował wskazany w formularzu, wydłużony czas potwierdzenia lub kompletowania Zamówienia.
 7. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
 1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
 2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
 3. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
 4. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 5. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:
 1. poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
 2. zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
 3. wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 1. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. 
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 4. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór loginu i hasła do Konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu lub hasła.
 6. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 3 lata od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte przez Sprzedawcę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

§4. Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Witrynie.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
 3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów: 
 1. osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie; 
 2. za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności P24  
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej z numerem NIP Klienta wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 4. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 5. Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej zwanej: ustawą o podatku VAT) podstawę opodatkowania podatkiem VAT obniża się o:
 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o podatku VAT;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  1. W związku z treścią art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy o podatku VAT:
   1. Sprzedawca ustala, że moment wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej in minus będącej wynikiem zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania (np. reklamacja, zwrot towaru, rabat), jest traktowany jako moment, w którym następuje spełnienie warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w fakturze korygującej.
   2. za moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania Sprzedawca przyjmuje moment zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 1. Uzgodnienie oraz spełnienie warunków ujmowania faktur korygujących in minus, o których jest mowa w punkcie poprzedzającym nie odbiera Klientowi możliwości wyrażenia zastrzeżeń do treści danej faktury korygującej, czego następstwem może być wystawienie kolejnej faktury korygującej.

§5. Odbiór lub dostawa Towarów

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży położonym w Bałtowie, Bałtów 170a (Sklep) w dni robocze w godzinach 13:00 – 19:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. 
 2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 6. Co do zasady, dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Jeżeli w przypadku danego Zamówienia lub miejsca, w jakie zakupione Towary mają być dostarczone przez firmę kurierską, istnieje możliwość realizacji dostawy w inne dni niż Dni Robocze, lub w innych godzinach niż wskazane powyżej, to taka informacja może się pojawić na Witrynie podczas składania Zamówienia wraz z informacją, jaki jest koszt takiej niestandardowej usługi dostawy. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
 7. Z zastrzeżeniem pkt. 5.8. poniżej, Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 7 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega, że w okresach wzmożonych zakupów lub akcji promocyjnych związanych np. z okresem przedświątecznym, może ulec wydłużeniu czas kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę, jak też terminy realizacji dostaw przez firmę kurierską. O takim wydłużonym czasie Sprzedawca poinformuje Klienta na etapie wypełniania formularza zamówienia, jeżeli pomimo takiej informacji Klient złoży Zamówienie, to oznacza to, że zaakceptował wskazany w formularzu, wydłużony czas kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę, jak też akceptuje, że w przypadku odbioru zakupionych Towarów przez firmę kurierską, czas realizacji dostawy może być wydłużony.
 9. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 10. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.
 11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
 12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.
 13. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 30 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.  
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@browarbaltow.pl lub reklamacje@browarbaltow.pl 
 3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: Browar Bałtów, Bałtów 170a, 27-423 Bałtów
 7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. 
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca), chyba że z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

§ 7. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację. Rekomendowana sposobem składania reklamacji jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@browarbaltow.pl lub reklamacje@browarbaltow.pl
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie , pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl.
 2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

§ 9.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest DLF Invest Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

§ 10.Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.browarbaltow.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody DLF Invest Sp. z o.o.

§ 11. Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa biuletynu polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail newslettera informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Sprzedawcy oraz jego partnerów biznesowych.
 2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym (przy zakładaniu Konta) lub poprzez formularz subskrypcji na Witrynie.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z biuletynu wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.browarbaltow.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia. Szczegółowe informacje na temat cookies dostępne są TUTAJ w Polityce cookies.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.